wandoo pożyczka

Ubezpieczenie to obecnie nieodłączny element bankowej oferty – są nim objęte niemal wszystkie produkty rynku finansowego. Według Polskiej Izby Ubezpieczeniowej w 2015 roku niemal 40% składek w segmencie ubezpieczeniowym pozyskano dzięki tak zwanemu bancassurance, czyli współpracy pomiędzy bankami a instytucjami ubezpieczeniowymi. Czym jest ubezpieczenie w banku? Mówiąc najprościej to finansowe zabezpieczenie danego produktu (najczęściej kredytu) na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Umowa ubezpieczeniowa zakłada, iż w razie nieszczęśliwych zdarzeń losowych klient banku otrzyma określone środki finansowe (na przykład na pokrycie zobowiązania wobec banku). Umowy tego typu są niewątpliwie zabezpieczeniem dla samego banku, który w ten sposób minimalizuje ryzyko braku spłaty zaciągniętej pożyczki. Jednak ubezpieczenie w banku może być też korzyścią dla klienta i jego rodziny – w sytuacji śmierci bądź choroby kredytobiorcy to towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty obsługi zadłużenia. W takim kontekście umowa ubezpieczeniowa daje poczucie bezpieczeństwa. Warto też pamiętać o tym, iż zawarcie ubezpieczenia często wiąże się z lepszymi warunkami samego kredytu – w takim przypadku bank może obniżyć marżę lub zrezygnować z prowizji.

Przed czym zabezpiecza ubezpieczenie w banku?

Oferta zakresu ochrony ubezpieczeniowej jest dosyć zróżnicowana i zazwyczaj zależy od wartości produktu bankowego i okresu czasowego, na jaki jest udzielany. Każdy bank ma swoje indywidualne propozycje, jednak w praktyce istnieje grupa najczęściej proponowanych ubezpieczeń.

1. Ubezpieczenie na wypadek śmierci

Ubezpieczenie tego typu obejmuje wszelkiego rodzaju kredyty – zarówno hipoteczne, jak i konsumpcyjne. W ramach polisy zawierana jest umowa, która gwarantuje kredytobiorcy, iż w przypadkuubezpieczenie jego śmierci to ubezpieczyciel (a nie rodzina) spłaci pozostałą część zadłużenia (często wraz z odsetkami). W większości przypadków suma ubezpieczenia jest zmienna i zmniejsza się wraz z upływem czasu (co wynika z faktu, iż kwota kredytu także co miesiąc maleje). Wypłacenie ubezpieczenia z tytułu tej umowy następuje na wniosek banku lub rodziny kredytobiorcy, a do jej realizacji niezbędne są stosowne dokumenty – na przykład akt zgonu.

2. Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy

Polisa tego typu zabezpiecza kredytobiorcę na wypadek utraty możliwości zarobkowania – na przykład na skutek choroby, nieszczęśliwego wypadku lub trwałego inwalidztwa. W ramach tej umowy ubezpieczyciel zobowiązuje się do spłaty pozostałego zadłużenia. Wypłata środków następuje na wniosek kredytobiorcy, który jest zobowiązany do przedstawienia odpowiednich dokumentów poświadczających niezdolność do pracy.

3. Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy

Umowa ubezpieczeniowa tego typu zakłada, iż w przypadku utraty pracy przed kredytobiorcę towarzystwo ubezpieczeniowe będzie finansować jego zadłużenie przez określony w umowie czas (najczęściej jest to okres od sześciu do dwunastu miesięcy). Takie ubezpieczenie jest najczęściej dedykowane osobom zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony bądź prowadzącym działalność gospodarczą. W ramach tej umowy spłata kolejnych rat następuje na wniosek kredytobiorcy, który musi dostarczyć zaświadczenie o utracie pracy nie z własnej winy.

Wymienione wyżej ubezpieczenia dotyczą kredytów różnego typu i chronią interesy kredytobiorcy. Oddzielną grupę stanowią ubezpieczenia bankowe przeznaczone jedynie dla kredytów hipotecznych. W tej grupie można wymienić:

smartney

  • ubezpieczenie pomostowe (chroniące bank do momentu uzyskania wpisu hipoteki do księgi wieczystej),
  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego lub jego braku (zapewniające bankowi spłatę różnicy pomiędzy wkładem wymaganym a tym wniesionym przez klienta),
  • ubezpieczenie nieruchomości (zapewnia wypłatę na skutek zaistnienia szkód w wyniku zdarzeń losowych; w wielu przypadkach jest wypłacane bezpośrednio bankowi).

Ubezpieczenia dotyczące kredytów hipotecznych (które są obowiązkowe) chronią przede wszystkim banki – i dlatego są przez nie wymagane.

Produkty bankowe objęte ubezpieczeniem

Ubezpieczenie bankowe należy podzielić na dwa rodzaje – obowiązkowe i dobrowolne. Do ubezpieczeń obowiązkowych należą przede wszystkim te, które są związane z kredytami hipotecznymi. W tym przypadku bank wymaga zawarcia umowy ubezpieczeniowej, która gwarantuje mu spłatę kredytu na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy. Oprócz tego istnieje mnóstwo ubezpieczeń dobrowolnych, do których zalicza się:

  • ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci, choroby, inwalidztwa bądź utraty pracy,
  • ubezpieczenie karty płatniczej, debetowej lub kredytowej (na wypadek kradzieży lub nieuprawnionego jej użycia),
  • ubezpieczenie dodawane do konta osobistego (gwarantujące wizytę specjalisty w przypadku jakiejś awarii).

Ubezpieczenia tego typu chronią klienta banku i w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych pomagają ograniczyć poniesione straty.

Polecam do posłuchania również:

finbo