Faktoring w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Jego największą siłą jest wysoka skuteczność w rozwiązywaniu codziennych problemów przedsiębiorców. Świadomość korzyści, jakie niosą ze sobą różne rodzaje faktoringu bardzo szybko rośnie wśród mniejszych przedsiębiorców, jak i menadżerów dużych firm.

Co to jest faktoring?

Faktoring jest usługą, w której faktor (firma świadcząca usługi faktoringu) przejmuje wierzytelność, czyli fakturę o nieprzeterminowanym terminie płatności oraz zajmuje się ich finansowaniem i zarządzaniem. Faktorant w zamian za to otrzymuje zapłatę.

Na samym początku jest to zaliczka uzależniona od warunków umowy faktoringowej, a po uregulowaniu wszystkich należności przez dłużnika faktoringowego, pozostała część kwoty. Wszystko zależne jest od tego, jakie rodzaje faktoringu oferuje faktor.

Faktoring – rodzaje

To, jak dokładnie wygląda usługa faktoringu zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób skonstruowana jest umowa pomiędzy faktorem a faktorantem. Jakie można wyróżnić rodzaje faktoringu? Faktoring niewłaściwy, faktoring właściwy oraz faktoring mieszany. Na czym polega każdy z nich?

Faktoring niewłaściwy

Faktoring niewłaściwy (inaczej niepełny), najczęściej proponowany jest przez firmy działające online. Polega na przeniesieniu wierzytelności na faktora, jednak bez ryzyka związanego z niewypłacalnością firmy dłużnika.

Kiedy zobowiązania nie zostaną uregulowane przez odbiorcę, dług wobec firmy faktoringowej zmuszona jest spłacić firma dostawcza. Jednocześnie jednak dalej może ona dochodzić swoich praw, co do zapłaty przez odbiorcę.

Faktoring właściwy

Ten rodzaj faktoringu nazywany jest z kolei pełnym. Faktor wraz z wierzytelnościami przejmuje ryzyko związane z niewypłacalnością firmy dłużnika.

W praktyce oznacza to, że to on dochodzi prawa do zapłaty długu wraz z ewentualnymi odsetkami. Jak widać, jest to mechanizm znacznie szerszy niż w przypadku faktoringu niewłaściwego.

Faktoring mieszany

Faktoring mieszany to połączenie faktoringu właściwego i niewłaściwego. Jedną z jego charakterystycznych cech jest to, że faktor przejmuje wierzytelność wraz z ryzykiem niewypłacalności firmy dłużnika, natomiast tylko do pewnej kwoty. Powyżej wcześniej ustalonego limitu, ryzyko ponosi faktorant.

Warto wspomnieć, że przypadku tego rodzaju faktoringu prawo do roszczeń mają obydwa podmioty.

Rodzaje faktoringu a zalety i wady usługi

Zalety i wady faktoringu zależą głównie od tego, jakie ryzyko podejmuje faktor lub faktorant. Firmy faktoringowe oferują różne rodzaje faktoringu. To jaka usługa zostanie wybrana przez przedsiębiorcę, zależy tylko i wyłącznie od niego. Aby wybrać jak najlepiej, powinien on wcześniej przeanalizować możliwości, jakie mogą się wydarzyć.

Płynność i konkurencyjność

Gdy ryzyko niewypłacalności kontrahenta staje po stronie firmy faktoringowej, przedsiębiorca otrzymuje pewne pieniądze, a co za tym idzie, nie ponosi strat podczas sytuacji, kiedy dłużnik okaże się być niewypłacalny.

Faktoring w znacznej mierze przekłada się na lepszą kondycję finansową firmy, ponieważ otrzymuje ona pieniądze w niewielkim odstępie czasowym od wystawienia faktury. Główną zaletą jest także możliwość poprawy konkurencyjności, jaką stwarza dane przedsiębiorstwo.

Szeroka oferta i elastyczność

Firm oferujących usługi faktoringowe jest wiele, a więc nie ma większego problemu z tym, aby dopasować ofertę do swoich potrzeb. Wybierając odpowiedni rodzaj faktoringu, przedsiębiorca może zdecydować, czy wybierze ryzyko niewypłacalności czy też wyższą marżę. Ponieważ tak jak już wspomnieliśmy faktoring rodzaje ma różne, właściciel firmy może obrać też całkowicie inną strategię i połączyć jedno z drugim.

Koszty

Przechodząc do wad faktoringu, można z pewnością wyróżnić jedną największą, czyli koszty. Zauważalne jest to szczególnie w przypadku faktoringu właściwego. Co istotne oprocentowanie faktoringu uzależnione jest od zdolności finansowej dłużnika.

Ryzyko niewypłacalności

Wadą, która dotyczy faktoringu niewłaściwego, jest pozostawienie po swojej stronie ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Niestety, wiąże się to z możliwością utraty pieniędzy otrzymanych od faktora.

Jaki jest koszt usługi faktoringowej?

Koszt usługi faktoringowej również w dużej mierze zależy od tego, jaki rodzaj faktoringu wybierze przedsiębiorca. Im większe ryzyko dla faktora, tym większe są pobierane przez niego prowizje.

Rodzaje faktoringu a przepisy prawa

W polskim prawie nie ma przepisów, które wprost odnoszą się do usług faktoringowych, dlatego też faktorzy działają w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego. Tam też zawarta jest treść mówiąca o swobodzie przelewu wierzytelności. Zgodnie z nią wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią. Wyjątkiem jest sytuacja, w której sprzeciwiałoby się to odrębnym przepisom prawa czy też zastrzeżeniu umownemu.

Faktoring online

Rynek związany z usługami faktoringowymi rozwija się bardzo dynamicznie. Przedsiębiorcy mają nawet możliwość skorzystania z faktoringu online. To rodzaj usługi, gdzie umowę zawiera się przez Internet, nie wychodząc nawet z domu czy biura. Szukając dobrej firmy faktoringowej, warto zwrócić uwagę na instytucje zrzeszone w tak zwany Polski Związek Faktorów.

Co wpływa na wzrost znaczenia faktoringu w Polsce?

W Polsce z usług faktoringowych korzysta coraz więcej przedsiębiorców. Dla wielu firm jest to jedyna szansa na utrzymanie płynności finansowej, która jest kluczową kwestią w procesie zarządzania działalnością.

Przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią daje przedsiębiorcom wiele korzyści. Pod wieloma względami jest to także lepsza opcja niż zaciąganie kredytu. Co ma największy wpływ na to, że znaczenia faktoringu w Polsce rośnie?

Krótki czas oczekiwania na środki

Kluczową zaletą faktoringu dla przedsiębiorcy, który pilnie potrzebuje pieniędzy jest czas, w jakim może on otrzymać środki. Firmy faktoringowe przeważnie posiadają nieskomplikowane i krótkie formularze. Ważną kwestią jest też to, że aby ubiegać się o finansowanie w wielu przypadkach wystarczy tylko otworzona działalność gospodarcza.

[Głosów: 0   Average: 0/5]
Rodzaje faktoringu – jakie są dostępne w Polsce?
Tagi: